Przejdź do treści
 • Koszalin
 • Koszalin
 • Koszalin
 • Koszalin
Tu jesteś:

Katalog Sołectw - Projekt "Super Sołtys - Superasta Sołtyska"

PowrótDrukuj

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Partnerski projekt Fundacji Nauka dla Środowiska i Powiatu Koszalińskiego


1. Sołectwo Parnowo

Lokalizacja:

Miejscowość Parnowo to wieś sołecka położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w północnej części gminy Biesiekierz. Parnowo wraz z miejscowością Parnówko tworzy sołectwo Parnowo.

Miejscowość położona jest w odległości około 3,5 km na północ od Biesiekierza (siedziby władz gminy), około 11 km od Koszalina (siedziby władz powiatu) oraz około 147 km od Szczecina (siedziby władz województwa). Odległości od innych ważniejszych miejscowości i miast wynoszą: od Będzina – 9 km, od Karlina – 19 km, a od Białogardu – 21 km. Parnowo leży w linii prostej 11 km od plaży w Mielnie nad Morzem Bałtyckim.

Rysunek 1. Położenie sołectwa

   Źródło: http://mapy.eholiday.pl

 

Charakterystyka:

Miejscowość Parnowo usytuowana jest na szlakach komunikacyjnych o znaczeniu powiatowym. Przez miejscowość przebiegają trzy drogi powiatowe: droga nr 0372Z Parnowo – Biesiekierz, droga nr 0373Z Popowo – Parnowo – Laski Koszalińskie – Dunowo oraz droga nr 0374Z Parnowo – Cieszyn. Parnowo zajmuje powierzchnię 1.043 ha.

Dominującą funkcją miejscowości Parnowo jest funkcja rolnicza i turystyczna, w mniejszym stopniu Parnowo pełni funkcję mieszkaniową oraz usługowo-produkcyjną. Wieś posiada duży potencjał rolniczy. Dominują tu w większości średnie gospodarstwa.

Na koniec 2008 roku w Parnowie było zarejestrowanych 28 podmiotów gospodarczych. Na terenie miejscowości mają siedziby 2 organizacje pozarządowe: Ochotnicza Straż Pożarna oraz Stowarzyszenie „Parnowo”.

Na terenie Parnowa funkcjonuje filia Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu oraz znajduje się remiza strażacka i klub wiejski (świetlica), w których działają Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich.

Zabytki architektury sakralnej i miejsca kultu religijnego występujące w miejscowości Parnowo to kościół p.w. Najświętszej Rodziny (gotycki, jednonawowy, z barokowym wyposażeniem) oraz zabytkowy cmentarz. Wzniesiony został prawdopodobnie przed 1319 rokiem, ale przyjmuje się, że mury obecnej świątyni powstały w XV wieku, następnie został przebudowany w XIX wieku.

Na terenie Parnowa nad jeziorem malowniczo usytuowany jest zespół dworsko-parkowy (dwór wybudowany jest w stylu klasycystycznym i pochodzi z 2 połowy XIX wieku). Dwór otoczony jest XIX-wiecznym parkiem krajobrazowym o powierzchni 8 ha.

Naturalnym bogactwem Parnowa są tereny rezerwatu faunistycznego „Parnowo”. Jest to rezerwat ptactwa wodnego i roślinności bagiennej o powierzchni 66 ha, w tym 59,12 ha lasów. Obejmuje obszary, na których ekosystemy zachowane są w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Nagromadzone jest w nim dużo rzadkich gatunków zwierząt, którym rezerwat umożliwia przetrwanie.

Ponadto, na zachód od Parnowa, w Parnowskim Lesie występują lasy ochronne. Planuje się tutaj stworzenie nowego rezerwatu przyrody „Las Parnowski".

Sołectwo Parnowo w ramach programu „Zintegrowana Gospodarka Wodno – Ściekowa na terenie Związku Gmin Dorzecza Parsęty” współfinansowanego z Funduszu Spójności do roku 2010 zostanie zwodociągowane i skanalizowane.

Miejscowość Parnowo jest objęta siecią gazową. Z gazu ziemnego przewodowego mają możliwość korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy wsi.

Na terenie gminy Biesiekierz nie ma składowiska odpadów. Gmina objęta jest zorganizowaną zbiórką odpadów. Miejscowość Parnowo obsługiwana jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie, które wywozi odpady na wysypisko w Karlinie.

Dane teleadresowe:

Sołectwo Parnowo

Sołtys Wacław Kuczyński

Parnowo 63

76-039 Biesiekierz

tel. (094) 318-04-63

 


2. Sołectwo Mścice

Lokalizacja:

Miejscowość Mścice jest stosunkowo dużą wsią sołecką, oddaloną o ok. 4 km na zachód od Koszalina i ok. 6 km na wschód od Będzina (siedziby Urzędu Gminy). Mścice sąsiadują między innymi z takimi miejscowościami, jak: bezpośrednio od wschodu - z obszarem gminy Koszalin, od północy (w odległości 2 km) z miejscowością Dobiesławiec, od zachodu (4 km) z wsią Łekno, od południa z miejscowością Stoisław (młyn).

Rysunek 2. Położenie sołectwa

   Źródło: http://mapy.eholiday.pl

 

Charakterystyka:

Wieś rozplanowana jest wzdłuż szosy Koszalin – Kołobrzeg. Przez obszar Mścic przebiega także linia kolejowa na ww. trasie.

Najbliższa okolica miejscowości Mścice jest obszarem wyraźnie pofałdowanym, o krajobrazie rolniczym, poprzecinanym licznymi ciekami wodnymi. Od zachodu do Mścic przylega kompleks leśny – tzw. Bukowy Las.

Powierzchnia miejscowości Mścice wynosi 1105.8049 ha. W strukturze gruntów wsi przeważają użytki rolne, w tym grunty rolne, które stanowią ponad 63% całkowitej powierzchni Mścic.

W strukturze działalności gospodarczej prowadzonej na terenie miejscowości Mścice dominują przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe, następnie placówki handlowe i gastronomiczne oraz przedsiębiorstwa produkujące wyroby przemysłowe. Ponadto funkcjonują przedsiębiorstwa prowadzące działalność z zakresu budownictwa, usług transportowych i produkcji wyrobów przemysłowych.

W Mścicach działalność prowadzą także gospodarstwa rolne, które oprócz produkcji rolniczej zajmują się agroturystyką oraz wynajmem pokoi gościnnych. Są to pokoje gościnne

„Gościniec” Teresy Peryt, które posiadają całoroczną ofertę noclegową, oraz miejsca noclegowe u Teresy Barskiej.

Na terenie miejscowości działalność gospodarczą z zakresu usług turystycznych prowadzą również: Motel „Żeglarz” oaz Hotel „VERDE”. Obiekty te świadczą całoroczne usługi noclegowe dla osób przyjezdnych na teren miejscowości i gminy. Ponadto obiekty te służą turystom wypoczywającym w położonej w odległości ok. 5 km miejscowości Mielno.

Na terenie miejscowości Mścice znajduje się także Kościół i Zespół Szkół im. Ludzi Morza. 

Obsługa społeczności lokalnej w zakresie opieki zdrowotnej prowadzona jest poprzez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w oddalonym o ok. 6 km Będzinie. Mieszkańcy Mścic mogą również korzystać ze świadczeń Ośrodka Zdrowia działającego na terenie miejscowości Mielno lub z usług ośrodków zdrowia mieszczących się na terenie miasta Koszalin. 

Przez miejscowość Mścice przebiega droga krajowa nr 11 – relacji Koszalin – Kołobrzeg, droga wojewódzka relacji Mścice – Strzeżenice, drogi powiatowe nr 0358 Z – relacji Mścice – Dobiesławiec oraz nr 0375 Z – relacji Mścice – Stare Bielice, a także sieć dróg gminnych.

Mścice uzbrojone są w infrastrukturę techniczną, istnieje sieć wodociągowa, gazociągowa, jak i ogólny dostęp do telefonii stacjonarnej i komórkowej. Miejscowość Mścice jest również częściowo skanalizowana. Obszar miejscowości uzbrojony w sieć kanalizacji sanitarnej podłączony jest m.in. do oczyszczalni ścieków w Jamnie.

Dane teleadresowe:

Sołectwo Mścice

Sołtys Aniela Antkiewicz

ul. Klonowa 3/1

76-031 Mścice

tel. (094) 316-51-95

 


3. Sołectwo Popowo

Lokalizacja:

Miejscowość Popowo jest niewielką wsią sołecką położoną w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Będzino, oddaloną o ok. 3 km na południe od Będzina i ok. 10 km na zachód od Koszalina. Bliskie sąsiedztwo miejscowości Popowo tworzą: od północnego – wschodu: Dobre (4 km), od południowego – zachodu Wierzchowino (3 km).

Rysunek 3. Położenie sołectwa

   Źródło: http://mapy.eholiday.pl

 

Charakterystyka:

Najbliższa okolica miejscowości Popowo jest obszarem lekko pofałdowanym, bezleśnym, o krajobrazie rolniczym. Po wschodniej stronie wsi przepływa rzeczka Młyńska Struga.

Powierzchnia miejscowości Popowo wynosi 471.4428 ha. Grunty orne stanowią 75,23% całkowitej powierzchni miejscowości.

Rolnictwo w miejscowości Popowo opiera się w głównej mierze na małych indywidualnych gospodarstwach rolnych. Na terenie miejscowości działalność rolniczą prowadzą 63 gospodarstwa rolne.

Na terenie miejscowości Popowo brak jest placówek oświatowych. Edukacja dzieci i młodzieży na poziomie podstawowym prowadzona jest w Szkole Podstawowej w Mścicach lub Łeknie. W przypadku edukacji na poziomie szczebla gimnazjalnego młodzież korzysta z oferty edukacyjnej szkół gimnazjalnych zlokalizowanych w Mścicach i Tymieniu.

Znajduje się tutaj prężnie działająca świetlica wiejska, przy której od 2005 roku działa zespół ludowy „Popowianie”. Zespół brał udział w wielu przeglądach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich i zdobywa wiele wyróżnień, certyfikatów, podziękowań i nagród. Repertuar muzyczny czerpany jest z piosenek biesiadnych i ludowych. Muzycy wykorzystują w swym repertuarze własne teksty. Kierownikiem zespołu jest Elżbieta Rzepka, a kierownikiem muzycznym Władysław Radosz.

Na terenie sołectwa działalność gospodarczą prowadzi firma produkcyjno-handlowo-usługowa „Drops”.

W miejscowości Popowo brak jest Zakładów Opieki Zdrowotnej. Najbliższy Zakład Opieki Zdrowotnej, z którego usług korzystają mieszkańcy miejscowości Popowo znajduje się w Będzinie oraz w Mielnie. Ponadto społeczność lokalna korzysta z usług ośrodków zdrowia mieszczących się na terenie miasta Koszalin. W przypadku opieki szpitalnej mieszkańcy miejscowości korzystają z usług koszalińskich szpitali.

Mieszkańcy miejscowości Popowo posiadają dostęp do sieci dróg gminnych, sieci wodociągowej, jednakże obszar Popowa nie jest uzbrojony w sieć kanalizacyjną i gazociągową, co wpływa negatywnie, na jakość życia społeczności lokalnej.

Dane teleadresowe:

Sołectwo Popowo

Sołtys Elżbieta Rzepka

Popowo 21

76-037 Będzino

tel. (094) 316-23-84

kom. 516-109-504

 


4. Sołectwo Sierakowo Sławieńskie

Lokalizacja:

Wieś sołecka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Sianów. 

Sierakowo Sławieńskie położone jest 22 kilometry na wschód od Koszalina i w odległości ok. 7 km na południe od międzynarodowej drogi E-28 Berlin - Gdańsk. Jest to niewielka wieś otoczona lasami i polami, zlokalizowana poza głównymi traktami komunikacyjnymi.

Rysunek 4. Położenie sołectwa

   Źródło: http://mapy.eholiday.pl

 

Charakterystyka:

Sierakowo Sławieńskie budowane w układzie owalnicy, po rozbudowach pod koniec XIX wieku i na początku wieku XX, zyskało kształt wielodrożnicy. W zabudowie gospodarczej wsi przeważają niewielkie budynki murowane, nielicznie występują budynki o konstrukcji szachulcowej, zachowana wozownia strażacka oraz kuźnia. Powierzchnia miejscowości wynosi 1817,95 ha.

Bardzo ciekawym elementem miejscowej architektury jest wznoszący się na wzgórzu pośrodku wsi gotycki kościół. Za datę powstania budowli przyjmuje się przełom XIV/XV w. W II połowie XVII wieku został przebudowany. Dzisiejszy plac wokół kościoła, obsadzony świerkami i tujami stanowi pozostałość pierwotnego cmentarza wiejskiego. Od północy kościół graniczy z dawnym sadem dworskim.

Na południowy zachód od wsi, tuż pod lasem, pod koniec XIX wieku wytyczono cmentarz. Do dziś można oglądać stare nagrobki na mogiłach dawnych mieszkańców. Współczesny cmentarz sąsiaduje ze starszą częścią.

W Sierakowie Sławieńskim powstała jedna z czterech w powiecie koszalińskim wioska tematyczna, dla której inspiracją stała się  proza J.R.R. Tolkiena. Wśród wielu ras zamieszkujących stworzone przez niego światy byli Hobbici, zamieszkujący Hobbiton. Byli oni niewielkiego wzrostu, chodzili boso, zamieszkiwali pięknie urządzone norki w ziemi.  Pod wieloma względami można Hobbitów traktować jako modelową społeczność wiejską.

Wioskę Hobbitów w Sierakowie Sławieńskim tworzą 2 wzajemnie uzupełniające się elementy - ludzie oraz infrastruktura. Ludzie to głównie członkowie Stowarzyszenia Hobbiton. Organizują Jarmarki Hobbitów, przyjmują w Hobbitonie zorganizowane grupy. Na co dzień żyją swoim życiem, ale od czasu do czasu zamieniają się w hobbitów, elfów czy krasnoludów, by zabrać gości w magiczny świat hobbickich przygód, gier i zabaw. Infrastruktura to przede wszystkim plac, na którym stoją główne zabudowania Wioski Hobbitów (m.in. Domek Hobbita, Wieża Elfów). We wsi i wokół wsi rozrzucone są też inne zabudowania i miejsca zaadaptowane na użytek Wioski Hobbitów, tj. Domek Hobbita nad stawem, Kuźnia Krasnoludów, Smocza Jama, Las Elfów. 

Dane teleadresowe:

Sołectwo Sierakowo Sławieńskie

Sołtys Mariola Pilwińska

Sierakowo 31

76-004 Sianów

tel. (094) 315-58-61

 


5. Sołectwo Kotłowo

Lokalizacja:

Miejscowość Kotłowo to wieś na Równinie Białogardzkiej położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w południowo-zachodniej części gminy Biesiekierz. Do 31 grudnia 2009 r. była to miejscowość należąca do sołectwa Laski Koszalińskie. Od 1 stycznia 2010 r. miejscowość ta jest miejscowością sołecką. Wieś położona jest w odległości około 2 km na północny-wschód od Biesiekierza (siedziby władz gminy), około 10 km od Koszalina (siedziby władz powiatu) oraz około 153 km od Szczecina (siedziby władz województwa).

Rysunek 5. Położenie sołectwa

   Źródło: http://mapy.eholiday.pl

 

Charakterystyka:

Budowana w układzie owalnicy, po rozbudowach pod koniec XIX wieku i na początku wieku XX, zyskała kształt wielodrożnicy.

Miejscowość zajmuje powierzchnię 609,67 ha. Kotłowo jest miejscowością o charakterze rolniczym.

Usytuowana jest w niedalekiej odległości od drogi krajowej nr 6. Przez miejscowość przebiegają drogi powiatowe i drogi gminne. Wieś posiada połączenia komunikacji drogowej (autobusy i busy) z Koszalinem i Biesiekierzem.

Na koniec 2008 roku w Kotłowie było zarejestrowanych 12 podmiotów gospodarczych.

W sołectwie znajduje się klasycystyczny murowany dwór z przełomu XVIII i XIX wieku, w otoczeniu niewielkiego parku o powierzchni 2 ha, który ma charakter naturalistyczny. Z ciekawszych okazów odnajdziemy tutaj buki odmiany purpurowej, cisy krzewiaste, magnolię oraz wiąz odmiany zwisającej.

Sołectwo Kotłowo w ramach programu „Zintegrowana Gospodarka Wodno – Ściekowa na terenie Związku Gmin Dorzecza Parsęty” współfinansowanego z Funduszu Spójności do roku 2010 zostanie zwodociągowane i skanalizowane.

Miejscowość Kotłowo jest objęta siecią gazową. Z gazu ziemnego przewodowego mają możliwość korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy wsi. Sieć przewodowego gazu ziemnego jest doprowadzana do wszystkich miejscowości gminy Biesiekierz.

Na terenie gminy Biesiekierz nie ma składowiska odpadów. Gmina objęta jest zorganizowaną zbiórką odpadów, które z miejscowości Kotłowo wywożone są na wysypisko w Sianowie.

Dane teleadresowe:

Sołectwo Kotłowo

Sołtys Daniel Dutkiewicz

Kotłowo 6/2a

76-039 Biesiekierz

tel. (094) 716-20-74

 


6. Sołectwo Cewlino

Lokalizacja:

Wieś Cewlino położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Manowo, na Równinie Białogardzkiej przy lokalnej drodze Bonin- Świeszyno. W odległości do Koszalina około 7 km.

Rysunek 6. Położenie sołectwa

   Źródło: http://mapy.eholiday.pl

 

Charakterystyka:

Przy wjeździe do miejscowości od strony drogi krajowej nr 11 z prawej strony mijamy dwa urokliwe oczka jeziorne, powstałe z dawnych wyrobisk żwiru.

Wieś Cewlino położona jest około 3 km od Manowa, od południa otoczona Puszczą Koszalińską, od zachodu graniczy z sąsiednią gminą, od wschodu ok. 1 km od drogi krajowej nr 11, od północy wzgórza morenowe i pola uprawne.

Skraj pól cewlińskich i okolic lasów i torfowisk to ostoja płazów, gadów oraz różnego gatunku roślin między innymi rosiczki, storczyka, narecznicy itp. Łąki w dolinie Bagnicy i Czarnej to z kolei siedlisko bytowe derkana, kszyka, czajki, żurawia. We wsi są 2 gniazda bociana białego. W lasach bytuje zwierzyna łowna – jelenie, sarny, dziki, jenoty, widoczne podczas żerowania przed wieczorem na skraju lasów. Lasy różnorodne: sosna, świerk, buki, dęby itp., ostoja dzięcioła, gąsiora, kani, jastrzębia i kruka. We wsi funkcjonują przydomowe pasieki, gospodarstwo ekologiczne – wyroby z mleka koziego.

Na terenie znajduje się gospodarstwo agroturystyczne „Bratówka”, które prowadzi naukę jazdy konnej oraz organizuje przejażdżki, a także stadnina koni „Huzaria”, która rónież świadczy naukę jazdy konnej, przejażdżki bryczką oraz obsługę imprez okolicznościowych i wesel w zakresie transportu konnego.

Na terenie sołectwa znajdują się 22 gospodarstwa rolne, a ogólna powierzchnia gruntów wynosi 1845 h, w tym użytki rolne wynoszą 662 ha.

Ulokowany jest tutaj Zakład Pracy Chronionej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe B.M.J. – J. MUCHA, a także działają tutaj Stowarzyszenie Ziemi Manowskiej - Bractwo Cewlińskie oraz Pomorska Fundacja „Jaś i Małgosia”.

W Cewlinie funkcjonuje Zespół Chóralny „Kanon” oraz działa twórca ludowy Pan Robert Protasiewicz, który w wolnym czasie wykonuje rzeźby płaskie w drewnie według własnej koncepcji.

Dane teleadresowe:

Sołectwo Cewlino

Sołtys Andrzej Jażdżyk

Cewlino 10/2

76-015 Manowo

tel. (094) 342-15-51

 


7. Sołectwo Kraśnik Koszaliński

Lokalizacja:

Miejscowość Kraśnik Koszaliński to wieś sołecka położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w środkowej części gminy Biesiekierz. Wraz z miejscowością Nosowo tworzy sołectwo Kraśnik Koszaliński. Wieś jest położona w odległości około 3,5 km na południowy-zachód od Biesiekierza (siedziby władz gminy), około 15 km od Koszalina (siedziby władz powiatu) oraz około 142 km od Szczecina (siedziby władz województwa). Odległości od innych ważniejszych miejscowości i miast wynoszą: od Będzina – 16 km, od Karlina – 15 km, a od Białogardu – 16 km. Miejscowość leży w linii prostej 14 km od Sarbinowa nad Morzem Bałtyckim.

Rysunek 7. Położenie sołectwa

   Źródło: http://mapy.eholiday.pl

 

Charakterystyka:

Miejscowość Kraśnik Koszaliński usytuowana jest na szlaku komunikacyjnym o znaczeniu powiatowym, niedaleko drogi krajowe nr 6. Przebiega przez nią droga powiatowa nr 0369Z relacji Kraśnik Koszaliński – Warnino – droga krajowa nr 6. Miejscowość zajmuje powierzchnię 1.709 ha.

Dominującą funkcją miejscowości Kraśnik Koszaliński jest rolnictwo i turystyka, w mniejszym stopniu Kraśnik pełni funkcję mieszkaniową oraz usługowo-produkcyjną. Miejscowość posiada duży potencjał rolniczy - duże znaczenie ma hodowla bydła i trzody chlewnej. Bogactwem Kraśnika są tereny położone między rzeką Radew a drogą krajową nr 6 przeznaczone pod usługi turystyczne.

Na terenie miejscowości Kraśnik Koszaliński znajduje się neoklasyczny pałac pochodzący z połowy XIX wieku, a od strony elewacji ogrodowej znajduje się park krajobrazowy z XVIII/XIX wieku o powierzchni 3 ha.

We wsi Nosowo należącej do sołectwa znajduje się neorenesansowy pałac z XIX wieku otoczony pięknym 16 hektarowym parkiem.

Kraśniku Koszalińskim według stanu na koniec 2008 roku było zarejestrowanych 9 podmiotów gospodarczych, z których większość to jednoosobowe działalności gospodarcze.

Na terenie Kraśnika Koszalińskiego nie ma żadnej placówki oświatowej. Najbliższa szkoła podstawowa, gimnazjum oraz przedszkole znajdują się w Biesiekierzu.

Sołectwo Kraśnik Koszaliński w ramach programu „Zintegrowana Gospodarka Wodno – Ściekowa na terenie Związku Gmin Dorzecza Parsęty” współfinansowanego z Funduszu Spójności do roku 2010 zostanie zwodociągowane i skanalizowane.

Dane teleadresowe:

Sołectwo Kraśnik Koszaliński

Sołtys Czesław Moskalczyk

Kraśnik Koszaliński 37

76-039 Biesiekierz

tel. (094) 318-03-65

 


8. Sołectwo Kretomino

Lokalizacja:

Wieś położona na Równinie Białogardzkiej, w gminie Manowo, przy drodze krajowej nr 11. Połączenie z centrum Koszalina umożliwiają autobusy komunikacji miejskiej (linia nr 13).

Rysunek 8. Położenie sołectwa

   Źródło: http://mapy.eholiday.pl

 

Charakterystyka:

Posiada charakter osiedla usługowo – rzemieślniczego. Razem z koszalińskim osiedlem domków jednorodzinnych Raduszka tworzy jedną całość.

W pobliżu wsi położony jest Rezerwat przyrody Jezioro Lubiatowskie (o powierzchni 375,8 ha).

Do atrakcji kulturowych miejscowości możemy zaliczyć zabytki archeologiczne - grodzisko nizinne, pierścieniowate (okres wczesnośredniowieczny z IX/X w.). Liczne elementy zasiliły eksponaty Muzeum w Koszalinie oraz atrakcje architektoniczne - obiekty etnograficzne występujące w Katalogu Budownictwa Ludowego - stodoła szachulcowa.

Charakterystyczną atrakcją, która dotyczy zarówno aspektu komunikacji, jak  również atrakcji turystycznej jest kolejka wąskotorowa która dojeżdża do stacji w Manowie.

Na terenie sołectwa prężnie działają lokalne organizacje sportowe. Do najważniejszych należy zaliczyć: „Zryw Kretomino”. Na terenie wsi znajduje się ogólnodostępny obiekt sportowy w skład którego wchodzi boisko oraz budynek sportowy.

Podstawą funkcjonowania wielu gospodarstw w Kretominie jest uprawa warzyw i kwiatów na potrzeby pobliskiego Koszalina. Przeważające uprawy to: ziemniaki, zboża, warzywa i kwiaty uprawiane zarówno w gruncie jak i pod osłonami, rośliny ozdobne  (szkółki), uprawy roślin jagodowych (borówka amerykańska). Znajduje się tu także gospodarstwo specjalizujące się w uprawie pieczarki i boczniaka.

Wśród podmiotów gospodarczych działających na terenie Kretomina można wyróżnić kilka o największym znaczeniu na rynku lokalnym, takich jak:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „DACH” sp. j.,
 • PPHiU „MINIPOL” Czesław Drabent,
 • Zakład Produkcyjno-Usługowy Urządzeń Elektroenergetycznych „En-Tech”,
 • Hurtownia Ogólnopolskiej Centrali BHP POLSTAR,
 • Kompania Piwowarska Centrum Dystrybucji – Północ,
 • Restauracja Grecka DELOS.

Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę dla wielu miejscowości w gminie jest magistrala wodociągowa, biegnąca wzdłuż drogi krajowej nr 11. Jest to główne zasilanie w wodę miejscowości Koszalin, Mielno, Manowo.

Wieś nie jest skanalizowana. Duża liczba domostw posiada zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie. Niestety ich stan nie jest zadawalający.

Dane teleadresowe:

Sołectwo Kretomino

Sołtys Konstanty Dańczak

Kretomino, ul. Poziomkowa 5

75-900 Koszalin

tel. (094) 341-09-68

 


9. Sołectwo Manowo

Lokalizacja:

Miejscowość Manowo leży w północno – wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim, w gminie Manowo. Miejscowość położona na Równinie Białogardzkiej, nad Dzierżęcinką, przy drodze krajowej nr 11 Kołobrzeg – Koszalin – Poznań. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do woj. koszalińskiego. Obecnie jest siedzibą gminy Manowo.

Rysunek 9. Położenie sołectwa

   Źródło: http://mapy.eholiday.pl

 

Charakterystyka:

Obecnie wieś jest siedzibą nadleśnictwa oraz tartaku Koszalińskiego Przemysłu Drzewnego, znanego m.in. z produkcji elementów architektury ogrodowej. Dysponująca obiektem noclegowym strzelnica myśliwska pełni też funkcję ośrodka strzelectwa sportowego.

Ludność miejscowości stanowią w przeważającej mierze pracownicy prywatnych przedsiębiorstw oraz rolnicy. Znaczną część mieszkańców stanowią ludzie nowoprzybyli do Manowa. W głównej mierze osiedlają się tu przybysze z Koszalina, na co dzień dojeżdżający do pracy. Nowe osadnictwo wpływa na zróżnicowanie społeczności. Ma to zarówno korzystny wpływ – przyjeżdżają ludzie wykształceni i przedsiębiorczy, napływa kapitał, ale zarazem negatywnie działa na integrowanie się mieszkańców.

Działalność gospodarczą na terenie Manowa w przeważającej mierze stanowi działalność handlowa, usługowa i gastronomiczna. Do ważniejszych przedsiębiorstw mających swoją siedzibę w sołectwie Manowo zaliczyć można:

 • Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego, Zakład w Manowie –producent drewnianych urządzeń ogrodowych,
 • Mechanika Pojazdowa S. Setlak.

 

Na terenie Manowa funkcjonuje na dzień dzisiejszy 15 gospodarstw rolnych z czego tylko dziewięć gospodarstw zajmuje się stricte działalnością rolniczą. Pozostali właściciele gospodarstw zaprzestali produkcji i utrzymują swoje grunty jedynie do otrzymania dopłat bezpośrednich.

Na terenie miejscowości znajduje się Gimnazjum.

Manowo jest wsią o dobrze rozwiniętej obsłudze mieszkańców. Dla spełnienia ich potrzeb działają różnego rodzaju instytucje publiczne. Jest to w dużej mierze efektem tego, że

Manowo pełni rolę administracyjnego ośrodka gminy. Działa tutaj Urząd Gminy, Nadleśnictwo Manowo oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Od 2006r. na terenie Manowa działa, powołany przez mieszkańców zespół ludowy „Manowskie Malwy”, który zadebiutował na przeglądzie artystycznym seniorów w Świdwinie.

Ponadto na terenie Manowa działa Gminny Klub Sportowy „Leśnik – Rossa - Zefir”, mający na swoim koncie liczne sukcesy w piłce nożnej.

Na terenie Ośrodka Łowieckiego w Manowie znajduje się jedna z najnowocześniejszych strzelnic myśliwskich w Polsce. Strzelnica wykorzystywana jest przez myśliwych i jako obiekt uprawiania strzelectwa sportowego.

Na terenie miejscowości Manowo nie ma oczyszczalni ścieków. Ścieki z gospodarstw

domowych i przedsiębiorstw odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Boninie.

Miejscowość jest natomiast w 100% zwodociągowana. Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców jest ujęcie wody w Manowie – obsługuje ok. 95% gospodarstw domowych. Pięć gospodarstw pobiera wodę z koszalińskiej magistrali. Własne ujęcie posiada Zakład Przemysłu Drzewnego w Manowie.

Dane teleadresowe:

Sołectwo Manowo

Sołtys Józefa Bieruta

Manowo 28/1

76-015 Manowo

tel. (094) 318-38-97

kom. 606-346-655

 


10. Sołectwo Wyszewo

Lokalizacja:

Miejscowość Wyszewo leży w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Manowo. W latach 1975-1998 administracyjnie należała do woj. koszalińskiego. Miejscowość położona jest na pograniczu Wysoczyzny Polanowskiej i Pojezierza Bytomskiego, na północ od Doliny Radwi, w odległości około 1 km od drogi krajowej nr 11 Kołobrzeg – Koszalin – Poznań, wzdłuż drogi powiatowej. Wyszewo jest miejscowością sołecką. Ponadto w jego skład wchodzą następujące miejscowości: Kliszno, Wiewiórowo i Poniki.

Rysunek 10. Położenie sołectwa

   Źródło: http://mapy.eholiday.pl

 

Charakterystyka:

Na terenie miejscowości Wyszewo 29 mieszkańców ma zarejestrowaną działalność

gospodarczą w ewidencji działalności prowadzonej przez Wójta Gminy Manowo. W przeważającej mierze jest to działalność handlowa i usługowa.

W chwili obecnej w Wyszewie funkcjonują 23 gospodarstwa rolne. Główne kierunki upraw w sołectwie Wyszewo to zboża, mieszanki traw, ziemniaki, kukurydza. Przybywa upraw orzecha włoskiego i leszczyny. Hodowla zwierząt opiera się głównie bydle opasowym i mlecznym. Jest również jeden producent trzody chlewnej.

Obecnie placówką spełniającą po części funkcje edukacyjne na terenie sołectwa i

miejscowości jest Gminny Ośrodek Kultury, w ramach którego funkcjonuje Biblioteka Gminna, świetlica dla dzieci i młodzieży a także Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie. Przy Ośrodku Kultury od 30 lat działa zespół śpiewaczy „Zgoda”, który jest inicjatorem wielu imprez kulturalnych.

Funkcje rekreacyjne dla mieszkańców Wyszewa doskonale spełniają piękne, mieszane lasy oraz jeziora (Skocznia, Kąpielowe, Ludzkie, Żabskie i Rackie). Przez miejscowość przepływa również rzeka Wyszewka.

Oprócz pięknej przyrody, na terenie sołectwa można zobaczyć ciekawe zabytki tj.:

 • neogotycki kościół parafialny pw. Św. Wojciecha BM wzniesiony pod koniec XIX wieku,
 • cmentarz przykościelny (obecnie brak śladów nagrobków i starodrzewu ale stanowi historyczne otoczenie i ekspozycje zabytkowej świątyni),
 • cmentarz poewangelicki (nieczynny)- położony w lesie na niewielkim wzniesieniu terenu.

 

Na terenie sołectwa zlokalizowanych zostało 45 stanowisk archeologicznych pochodzących przede wszystkim z wczesnego średniowiecza i średniowiecza, ale są również stanowiska z okresu kamienia łupanego i Halistattu. Materiały zabytkowe z badań powierzchniowych znajdują się w Muzeum w Koszalinie.

Przez najpiękniejsze tereny gminy Manowo przebiegają liczne szlaki turystyczne. Jeden z nich wiedzie również przez sołectwo Wyszewo. Jest to szlak rowerowy o nazwie „Gotów” – długość ok. 21 km. Szlak rozpoczyna się w Lubiatowie i prowadzi do rezerwatu „Kamienne Kręgi”.

Na terenie miejscowości Wyszewo nie ma oczyszczalni ścieków. Ścieki z gospodarstw

domowych i podmiotów gospodarczych odprowadzane są głównie do zbiorników bezodpływowych. Tylko niewielki procent mieszkańców korzysta z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców jest ujęcie wody w Mostowie. Na terenie miejscowości Wyszewo i Kliszno znajduje się sieć wodociągowa. W Wiewiórowie ze względu na dalekie położenie mieszkańcy korzystają z własnych ujęć wody. Sieć wodociągowa w Wyszewie jest przestarzała i podlega modernizacji. Jest już gotowa dokumentacja techniczna i pozwolenie na budowę. Realizacja tej inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków unijnych.

Dane teleadresowe:

Sołectwo Wyszewo

Sołtys Sylwia Krępeć

Wyszewo 64/4

76-015 Manowo

tel. (094) 316-42-59

 


11. Sołectwo Dobrzyca

Lokalizacja:

Miejscowość Dobrzyca oddalona jest ok. 5 km na płd.-zachód od Będzina (siedziby Urzędu Gminy) i ok. 17 km na zachód od Koszalina, i sąsiaduje z miejscowościami: od płn.-zachodu (1,5 km) Miłogoszcz, od płd.-wschodu (3 km) Wierzchomino, od płd.-zachodu (3 km) Strzepowo. Wieś położona jest przy drodze powiatowej, łączącej okoliczne miejscowości z drogą krajową Koszalin - Kołobrzeg. Odległość do morza bałtyckiego w prostej linii wynosi 7 km.

Rysunek 11. Położenie sołectwa

   Źródło: http://mapy.eholiday.pl

 

Charakterystyka:

Miejscowość Dobrzyca administracyjnie należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu koszalińskiego i gminy Będzino. W latach 1946-1954 i 1973-1976 miejscowość była siedzibą gminy Dobrzyca. Natomiast pod względem geograficznym położona jest w makroregionie Pobrzeże Koszalińskie na Wybrzeżu Słowińskim. 

Rolnictwo na terenie Dobrzycy opiera się na indywidualnych wielokierunkowych gospodarstwach rolnych o powierzchni do 10 ha. Większość gruntów rolnych występujących w obszarze Dobrzycy stanowi gleby stosunkowo średniej przydatności rolniczej, na których uprawia się głównie zboża i rzepak.

Produkcja zwierzęca w większości gospodarstw nie jest prowadzona na dużą skalę. W niektórych gospodarstwach rolnych utrzymywane jest średnio po parę sztuk krów i trzody chlewnej, w głównej mierze na własny użytek. Ponadto występują dwa gospodarstwa specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego.

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terenie miejscowości Dobrzyca lub są na jej terenie zarejestrowane należą przede wszystkim do branży handlowej i usługowej m.in. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe "Alpa" spółka z o.o. - produkcja elementów drewnianych, Usługowy Zakład Przewozów Pasażerskich POL-WO, PHU Tek - usługi ogólnobudowlane oraz wiele innych.

Na terenie Dobrzycy dodatkowo znajduje się Centrum Ogrodnicze „Hortulus” należące do jednych z największych centrów ogrodniczych w Polsce, które powstało w 1992 roku i od tego czasu systematycznie rozwija się, powiększając swój asortyment roślin oferowanych w sprzedaży. Atutem Centrum Ogrodniczego w Dobrzycy jest fakt, Se 85% roślin pochodzi z własnej szkółki, która produkuje ponad 1800 gatunków i odmian roślin ogrodowych.

Na terenie miejscowości Dobrzyca znajduje się ośmiooddziałowa Szkoła Podstawowa. Ponieważ na terenie Dobrzycy brak jest placówek oświatowych szczebla gimnazjalnego, młodzież zamieszkująca miejscowość Dobrzyca edukację swoją kontynuuje w Szkole Gimnazjalnej w Tymieniu, do którego dowożona jest autobusami szkolnymi. Ponadgimnazjaliści edukację swoją kontynuują głównie w Koszalinie i Kołobrzegu.

W Dobrzycy znajduje się Ośrodek Zdrowia Dobrzyca należący do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Będzino”, z którego mieszkańcy korzystają w zakresie podstawowej opieki medycznej. W przypadku konieczności hospitalizacji mieszkańcy korzystają przede wszystkim z usług szpitali koszalińskich.

Na terenie miejscowości Dobrzyca znajduje się Wiejski Dom Kultury przy którym działa zespół pieśni i tańca „KALINA" (istnieje od 1974 roku).

Miejscowość Dobrzyca aktualnie uzbrojona jest częściowo w infrastrukturę techniczną. Na jej terenie istnieje sieć wodociągowa, jak i ogólny dostęp do telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu szerokopasmowego. Brak jest natomiast sieci kanalizacji sanitarnej i gazowniczej.

Dane teleadresowe:

Sołectwo Dobrzyca

Sołtys Andrzej Augustyniak

Dobrzyca 96

76-038 Dobrzyca

tel. (094) 318-13-55

kom. 510-367-895

 


12. Sołectwo Parsowo

Lokalizacja:

Miejscowość Parsowo to wieś sołecka położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w północno-zachodniej części gminy Biesiekierz. Wieś położona jest w odległości około 6 km na północny-zachód od Biesiekierza (siedziby władz gminy), około 19 km od Koszalina (siedziby władz powiatu) oraz około 149 km od Szczecina (siedziby władz województwa).

Rysunek 12. Położenie sołectwa

   Źródło: http://mapy.eholiday.pl

 

Charakterystyka:

Miejscowość Parsowo usytuowana jest na szlakach komunikacyjnych o znaczeniu powiatowym. Przez miejscowość przebiegają drogi powiatowe i drogi gminne. Miejscowość zajmuje powierzchnię 915,65 ha. Parsowo jest miejscowością o charakterze turystycznym.

Wieś posiada również potencjał rolniczy. Wśród upraw dominuje głównie pszenica, żyto, owies. Przeważają średnie gospodarstwa.

Na koniec 2008 roku w Parsowie było zarejestrowanych 11 podmiotów gospodarczych.

W Parsowie znajduje się zespół pałacowo-parkowy, który został wyremontowany i obecnie pełni funkcję Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych, przewlekle chorych somatycznie. W parku przy pałacu natomiast rośnie buk zwyczajny czerwonolistny i jesion wyniosły, które liczą sobie ok. 170 lat, a także 200-letnie trzy zrośnięte jodły pospolite i 250-letni cis pospolity.

Na terenie miejscowości Prasowo znajduje się zabytkowy kościół, który w 2007 roku został odrestaurowany. W okolicach wsi rośnie również ok. 200-letni dąb szypułkowy o obwodzie 7 m. i wysokości 23 m.

W sołectwie Parsowo znajduje się świetlica wiejska, w której odbywają się spotkania społeczności lokalnej, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci czy imprezy okolicznościowe.

Sołectwo Parsowo w ramach programu „Zintegrowana Gospodarka Wodno – Ściekowa na terenie Związku Gmin Dorzecza Parsęty” współfinansowanego z Funduszu Spójności do roku 2010 zostanie zwodociągowane i skanalizowane.

Miejscowość Parsowo jest objęta siecią gazową. Z gazu ziemnego przewodowego mają możliwość korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy wsi.

Na terenie gminy Biesiekierz nie ma składowiska odpadów. Gmina objęta jest zorganizowaną zbiórką odpadów. Odpady z miejscowości Parsowo wywożone są na wysypisko w Karlinie.

Dane teleadresowe:

Sołectwo Parsowo

Sołtys Bernadetta Tomczak

Parsowo 23

76-039 Biesiekierz

tel. (094) 318-03-73

 


13. Sołectwo Laski Koszalińskie

Lokalizacja:

Miejscowość Laski Koszalińskie to wieś sołecka położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w północno-wschodniej części gminy Biesiekierz. Wieś położona jest w odległości około 4 km na północny-wschód od Biesiekierza (siedziby władz gminy), około 12 km od Koszalina (siedziby władz powiatu) oraz około 153 km od Szczecina (siedziby władz województwa). Odległości od innych ważniejszych miejscowości i miast wynoszą: od Będzina – 24 km, od Karlina – 21 km, a od Białogardu – 12 km. Miejscowość leży w odległości ok. 22 km od Morza Bałtyckiego (Mielno).

Rysunek 13. Położenie sołectwa

   Źródło: http://mapy.eholiday.pl

 

Charakterystyka:

Miejscowość Laski Koszalińskie usytuowana jest na szlakach komunikacyjnych o znaczeniu powiatowym. Przez miejscowość przebiegają trzy drogi powiatowe: droga nr 0373Z Popowo – Parnowo – Laski Koszalińskie – Dunowo, droga 0377Z Kotłowo – Laski Koszalińskie oraz droga 0378Z Nowe Bielice – Laski Koszalińskie. Miejscowość zajmuje powierzchnię 627 ha.

Dominującą funkcją miejscowości Laski Koszalińskie jest funkcja rolnicza i turystyczna, w mniejszym stopniu mieszkaniowa oraz usługowo-produkcyjna. Wieś posiada duży potencjał rolniczy, natomiast piękna okolica (kompleksy leśne, tereny cenne przyrodniczo i obecność wód) stwarza doskonałe warunki do rozwoju turystyki kwalifikowanej i agroturystyki.

Na koniec 2008 roku w Laskach Koszalińskich było zarejestrowanych 12 podmiotów gospodarczych. Około 4 km na północny-zachód od miejscowości położony jest rezerwat florystyczny „Parnowo” o powierzchni 66 ha. Rezerwat ten obfituje w wiele rzadkich gatunków zwierząt oraz roślin. Ponadto w pobliżu miejscowości – we wsi Kotłowo – znajduje się bagno „Kotłowo” - miejsce rozrodu ptaków oraz potencjalne miejsce rozrodu i odpoczynku drobnych gatunków ssaków.

Jedynym obiektem zabytkowym znajdującym się w Laskach Koszalińskich jest zespół dworsko-parkowy. W ramach zespołu tylko park objęty jest ochroną konserwatorską. Dwukondygnacyjny budynek dworu jest murowany z cegły, otynkowany, o dachu krytym blachą ocynkowaną. Zabytkowy park krajobrazowy o pow. 7,2 ha, otaczający dwór, założono na przełomie XVIII i XIX w. Do dworu przez dziedziniec gospodarczy prowadzi aleja, przy której rosną lipy drobnolistne.

Najbliższa szkoła podstawowa, gimnazjum oraz przedszkole znajdują się w Biesiekierzu.

Wieś posiada połączenia komunikacji autobusowej z Koszalinem i Biesiekierzem, jednak częstotliwość kursów jest niewystarczająca.

Sołectwo Laski Koszalińskie w ramach programu „Zintegrowana Gospodarka Wodno – Ściekowa na terenie Związku Gmin Dorzecza Parsęty” współfinansowanego z Funduszu Spójności do roku 2010 zostanie zwodociągowane i skanalizowane.

Miejscowość Laski Koszalińskie jest objęta siecią gazową. Z gazu ziemnego przewodowego mają możliwość korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy wsi.

Dane teleadresowe:

Sołectwo Laski Koszalińskie

Sołtys Tadeusz Kucharski

Laski Koszalińskie 29

76-039 Biesiekierz

tel. (094) 318-03-84

 


14. Sołectwo Nowe Bielice

Lokalizacja:

Miejscowość Nowe Bielice to wieś sołecka położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w północno-wschodniej części gminy Biesiekierz. Wieś położona jest w odległości około 7 km na północny-wschód od Biesiekierza (siedziby władz gminy), około 5 km od Koszalina (siedziby władz powiatu) oraz około 153 km od Szczecina (siedziby władz województwa).

Rysunek 14. Położenie sołectwa

   Źródło: http://mapy.eholiday.pl

 

Charakterystyka:

Miejscowość Nowe Bielice usytuowana jest na szlakach komunikacyjnych o znaczeniu powiatowym. Przez miejscowość przebiegają drogi powiatowe i drogi gminne.

Miejscowość zajmuje powierzchnię 1021 ha.

Nowe Bielice położone są niedalekiej odległości od miasta Koszalina i mają charakter podmiejski. Dominującą funkcją miejscowości Nowe Bielice jest funkcja mieszkaniowa oraz usługowo-produkcyjna, w mniejszym rolnicza i turystyczna. Na przełomie ostatnich kilku lat obserwuje się wyraźną tendencje wzrostową liczby ludności, bowiem jest to miejscowość w której rozwija się bardzo intensywnie budownictwo jednorodzinne.

Środowisko gospodarcze już teraz upatruje szansę i korzyści z inwestycji w tej miejscowości. Na przełomie ostatnich lat powstało tu wiele podmiotów gospodarczych m.in. DREWEXIM” Sp. z o.o. (przerób drewna) – produkcja półfabrykatów klejowych przeznaczonych dla okien i drzwi, Hotel „ATLANTIC” z basenem Sp. z o.o., Market „STAN MART – BIG BOY PLUS”, Stolarnia, Tartak – Spółka POLIGLASS Sp. z o. o. Na terenie miejscowości działa także Koszaliński Bank Żywności.

W Nowych Bielicach znajduje się zabytkowy zespół pałacowo – parkowy. Obecnie w klasycystycznym pałacu z końca XVIII wieku znajduje się Dom Pomocy Społecznej dla dzieci. Park pałacowy natomiast o powierzchni 3 hektarów powstał na przełomie XVIII i XIX wieku, obecnie posiada charakter krajobrazowy z drzewostanem rodzimym (rosną w nim m.in. buki, jesiony, modrzewie i świerki).

Na terenie znajduje się świetlica wiejska, w której odbywają się spotkania społeczności lokalnej, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci czy imprezy okolicznościowe.

Sołectwo Nowe Bielice w ramach programu „Zintegrowana Gospodarka Wodno – Ściekowa na terenie Związku Gmin Dorzecza Parsęty” współfinansowanego z Funduszu Spójności do roku 2010 zostanie zwodociągowane i skanalizowane.

Miejscowość Nowe Bielice jest objęta siecią gazową. Z gazu ziemnego przewodowego mają możliwość korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy wsi.

Dane teleadresowe:

Sołectwo Nowe Bielice

Sołtys Zdzisław Ejsmont

Nowe Bielice 4

76-039 Biesiekierz

tel. (094) 316-34-37

 


15. Sołectwo Osieki

Lokalizacja:

Osieki to niewielka miejscowość położona w Gminie Sianów, powiecie koszalińskim, województwie zachodniopomorskim, leżąca w odległości 15 km od Koszalina, 10 km od Sianowa. Wieś położona jest na wschodnim brzegu jeziora Jamno, w dorzeczu rzeki Unieść, przy drodze Koszalin - Łazy, zlokalizowana na płaskim terenie, lekko obniżonym w kierunku północnym.

Rysunek 15. Położenie sołectwa

   Źródło: http://mapy.eholiday.pl

 

Charakterystyka:

Wieś otaczają lasy objęte obszarem Natura 2000 oraz park krajobrazowy o powierzchni 12 ha, z licznymi walorami przyrodniczymi jak „Unieskie Moczary”. Osieki sąsiadują z miejscowościami: Łazy, Sucha Koszalińska, Rzepkowo oraz Jamno. Zajmują powierzchnię 750,29 ha, z czego rolniczo uprawiany jest areał ziemi o powierzchni 199,08 ha, co stanowi 26,5% powierzchni użytkowej Osiek.

Osieki to miejscowość gdzie zlokalizowane są liczne zabytki i pamiątki kultury. Do najważniejszych zaliczyć należy:

 • Kościół św. Antoniego Padewskiego w stylu gotycko-halowym z XIV wieku, w pobliżu którego, nad jeziorem, mieści się odnowiony i uporządkowany cmentarz ewangelicki, na którym znajduje się pomnik Hildebrandtów oraz pomnik – krzyżomiecz upamiętniający danych mieszkańców wsi Osieki poległych w czasie I wojnie światowej
 • Dwór Osiecki Hildenbrandtów z I połowy XIX wieku, częściowo o konstrukcji szachulcowej, położony w parku naturalistycznym o pow. 12 ha, z bogatym drzewostanem na  który składają się liczne pomnikowe drzewa – dwa dęby szypułkowe, sześć buków pospolitych, klon jawor, platan klonolistny i klon srebrzysty, a także wiekowa aleja kasztanowców (jedyna pozostałość po dworze Bulgarinów) wiodąca od wsi nad pobliskie jezioro. Od  1963 roku odbywają się tutaj plenery malarskie „Osieki”.

 

Działalność kulturalna w Osiekach realizowana jest głównie przez Filię Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów. To na niej nałożona została odpowiedzialność za organizację życia kulturalnego i krzewienie kultury w miejscowości. Biblioteka służy m.in. rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

Warunki gruntowo-wodne, brak zanieczyszczeń i klimat stwarzają na terenie Osiek korzystne warunki dla upraw rolniczych. Na terenie Osiek uprawia się głównie pszenicę, jęczmień, żyto, ziemniaki, rzepak. Dużo sieje się mieszanek zbożowych na pasze dla zwierząt gospodarskich.

Na terenie Osiek zarejestrowanych jest 34 prywatnych podmiotów gospodarczych, obejmujących branże tj.: przetwórstwo rolno-spożywcze, handel, transport ciężarowy, stolarstwo, usługi remontowo-budowlane, usługi dla rolnictwa, wyroby metalowe, pośrednictwo finansowe, usługi informatyczne, restauracja, bar.

Cały obszar sołectwa Osieki posiada sieć wodociągową.

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w Sianowie. Jest ona przeznaczona do oczyszczania ścieków sanitarnych pochodzących m.in. z miejscowości Osieki doprowadzanych przez istniejący układ kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych jest 100% gospodarstw domowych.

W gospodarstwach domowych wykorzystywany jest gaz ciekły w butlach, którego dystrybucję prowadzą liczne punkty zlokalizowane na terenie Gminy Sianów. Na terenie sołectwa Osieki funkcjonuje system zbiórki odpadów komunalnych. Każde gospodarstwo wyposażone jest w pojemniki do gromadzenia tych odpadów. W Osiekach istnieje także system selektywnej zbiórki odpadów (Gminny Punkt Odbioru Selektywnego).

Dane teleadresowe:

Sołectwo Osieki

Sołtys Grzegorz Kowalczyk

Osieki ul. Jaśminowa 11

76-004 Sianów

tel. (094) 317-12-78

 


16. Sołectwo Sucha Koszalińska

Lokalizacja:

Sucha Koszalińska to niewielka miejscowość położona na zachodnim pograniczu Równiny Sławieńskiej w gminie Sianów, powiecie koszalińskim, województwie zachodniopomorskim. Sucha jest jedną z największych wsi na terenie gminy, położoną przy drodze wojewódzkiej nr 203, na trasie Koszalin – Darłowo, w odległości 10 km od Koszalina oraz 5 km od Sianowa.

Rysunek 16. Położenie sołectwa

   Źródło: http://mapy.eholiday.pl

 

Charakterystyka:

Powierzchnię wsi kształtują pagórkowate tereny, lekko opadające w kierunku południowym. Wieś otoczona polami uprawnymi oraz zamkniętymi ścianami lasów.

Sucha Koszalińska sąsiaduje z miejscowościami: Skibienko, Skibno, Kleszcze, Rzepkowo i Iwięcino. Zajmuje powierzchnię 512,6 ha, Sucha Koszalińska jest jedną z większych miejscowości Gminy Sianów pod względem struktury zaludnienia. Na dzień 31.03.2009 r. miejscowość zamieszkuje 410 osób.

Do najważniejszych i najcenniejszych zabytków i pamiątek kultury zaliczyć należy:

 • gotycki kościół Podwyższenia Krzyża Świętego z XIV wieku, do którego budowy dolnej partii wieży wykorzystano głazy narzutowe. Kościół otaczają lipy – pomniki przyrody, jednak większe z nich zostały ścięte gdyż utrudniały widoczność na pobliskim skrzyżowaniu drogą do nadmorskiej miejscowości Łazy,
 • park pałacowy, założony w stylu geometrycznym w początkach XVIII w., przekomponowany w XIX w. na krajobrazowy o powierzchni 3 ha na którym rosną głównie okazałe buki oraz dęby.

 

Działalność kulturalna w Suchej Koszalińskiej realizowana jest głównie przez Szkołę Podstawową oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska. To na ich barkach spoczywa organizacja życia kulturalnego i krzewienie kultury w miejscowości.

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat spisano kilkanaście legend o Suchej Koszalińskiej i grasującym na tych terenach diable „Kosmatku”. Legendy stały się podstawą do realizacji w 2008 r. przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska programu pn. „Sucha – kraina gdzie diabeł Kosmatek bywał”, dzięki któremu powstała publikacja opisująca legendy spisane przez Antoniego Tesmera oraz mapa z opisywanymi tam miejscami.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska zostało powołane 9 stycznia 2008 r. Od początku swojej działalności organizacja stała się jednostką organizującą życie społeczne na wsi. Dzięki aktywności członków Stowarzyszenia w Suchej Koszalińskiej, na bazie byłego magazynu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” powstał „Młodzieżowy Klub Wiejski”. Stowarzyszenie było także organizatorem pozalekcyjnych zajęć z nauki języka angielskiego oraz pomysłodawcą i realizatorem projektu „Sucha – kraina gdzie diabeł Kosmatek bywał”, który zakładał promocję walorów kulturowych wsi oraz promocję legend o Suchej Koszalińskiej.

Na terenie Suchej Koszalińskiej znajduje się 77 gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia użytków rolnych przypadająca na indywidualne gospodarstwo wynosi ok. 5 ha. Największe gospodarstwo liczy ponad 50 ha. Na terenie Suchej Koszalińskiej uprawia się głównie pszenicę, jęczmień, żyto, ziemniaki, rzepak. Dużo sieje się mieszanek zbożowych na pasze dla zwierząt gospodarskich.

Na terenie Suchej Koszalińskiej zarejestrowanych jest 24 prywatnych podmiotów gospodarczych, obejmujących branże tj.: transport ciężarowy, usługi remontowo – budowlane, handel, taxi, projektowanie urbanistyczne, usługi prawne.

Wieś dzięki swojemu położeniu przy drodze wojewódzkiej jest bardzo dobrze skomunikowana. Liczne busy przewoźników prywatnych oraz PKS umożliwiają bezproblemowe dotarcie mieszkańców do ośrodków miejskich tj. Sianów, Koszalin czy Darłowo.

Cały obszar miejscowości Sucha Koszalińska posiada sieć wodociągową. Stan sieci jest niezadawalający o czym świadczyć mogą częste awarie i braki w dostawie wody. Ponadto sieć rur wykonana jest z wykorzystaniem azbestu.

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w Sianowie. Jest ona przeznaczona do oczyszczania ścieków sanitarnych pochodzących m.in. z miejscowości Sucha Koszalińska doprowadzanych przez istniejący układ kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych jest zaledwie kilkanaście gospodarstw domowych. Duża liczba domostw posiada zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie.

Na terenie Suchej Koszalińskiej nie ma sieci gazowej. W gospodarstwach domowych wykorzystywany jest gaz ciekły w butlach, którego dystrybucję prowadzą liczne punkty zlokalizowane na terenie Gminy Sianów.

Na terenie miejscowości Sucha Koszalińska funkcjonuje system zbiórki odpadów komunalnych. Każde gospodarstwo wyposażone jest w pojemniki do gromadzenia tych odpadów. W Suchej Koszalińskiej istnieje także system selektywnej zbiórki odpadów (Gminny Punkt Odbioru Selektywnego).

Dane teleadresowe:

Sołectwo Sucha Koszalińska

Sołtys Piotr Chojnacki

Sucha Koszalińska ul. Darłowska 24

76-004 Sianów

tel. (094) 348-78-62

kom. 606-892-744

 


17. Sołectwo Wierciszewo

Lokalizacja:

Obecnie Wierciszewo, to wieś należąca do gminy Sianów, leżąca 15 km od Koszalina i 7 km od Sianowa, przy drodze Koszalin – Darłowo. Ukształtowanie terenu, lasy i bliskość jezior: Jamno i Bukowo oraz Morza Bałtyckiego, tworzą tu specyficzny morski mikroklimat.

Rysunek 17. Położenie sołectwa

   Źródło: http://mapy.eholiday.pl

 

Charakterystyka:

W bliskim sąsiedztwie mamy znaną miejscowość: Iwięcino, które należy do tzw. Wiosek tematycznych. Oprócz tego znajduje się tam kościół, który jest jednym z najwspanialszych zabytków ziemi koszalińskiej, do którego chodzą mieszkańcy Wierciszewa. Ponadto bliskość Arboretum Karnieszewickiego, chociaż nieoznakowane, pozwala mówić o atrakcyjnym położeniu Wierciszewa.

PołoSenie wsi w tak atrakcyjnej, malowniczej okolicy, wśród lasów, a jednocześnie stosunkowo blisko od centrum gminy, daje szansę na rozwój mieszkalnictwa w przyjaznej, spokojnej okolicy, stanowiąc jednocześnie miejsce turystyczno - rekreacyjne.

To niewielka, spokojna, lecz niezbyt bogata miejscowość, położona jednak raczej na uboczu od głównych tras i pasm urbanizacyjnych. Szczególnie ważne jest to, iż znajduje się w Nadmorskim Pasie Turystycznym.

Mieszkańcy zajmują się rolnictwem, ale także działalnością pozarolniczą, często poza terenem miejscowości. Na terenie Wierciszewa działa kilkanaście podmiotów gospodarczych.  Według bazy danych ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie na terenie sołectwa zarejestrowanych jest 15 podmiotów gospodarczych, obejmujących branże: remontowo – budowlane, handel, ślusarstwo, usługi leśne, montaż urządzeń elektrycznych, usługi motoryzacyjne, przetwórstwo rybne.

We wsi znajduje się także 10 indywidualnych gospodarstw rolnych. Gleby zaliczane są do klas średnich i słabych. Najczęściej uprawiane są zboża, ziemniaki. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w sołectwie wynosi około 20 ha użytków rolnych. Średnie zużycie nawozów na 1 ha użytków rolnych wynosi 110 kg NPK/ha i jest nieco wyższa niż średnia dla gminy Sianów, która wynosi - 95 kg/ha.

W Wierciszewie znajduje się filia Biblioteki Gminnej. Od 18 lat w Wierciszewie funkcjonuje zespól ludowy „Rusałka”, który zapraszany jest na imprezy organizowane przez Radę Sołecką wsi oraz Urząd Gminy i Miasta w Sianowie.

Wieś jest zwodociągowana. Posiada hydrofornię. Na terenie wsi brak jest zbiorowego systemu kanalizacji. Brak sieci gazowej, wieś zaopatrywana jest w gaz butlowy.

Na terenie wsi Wierciszewo nie ma zlokalizowanego wysypiska odpadów komunalnych. Mieszkańcy gromadzą odpady komunalne w pojemnikach przydomowych, które odbierane są przez PGK Koszalin. Odpady deponowane są odpowiednio na składowiskach odpadów w Sianowie. Teren Wierciszewa objęty jest systemem zbiórki segregowanych odpadów. Zbiórka surowców wtórnych realizowana jest w jednym wyznaczonym punkcie. Zbierane są: szkło mieszane ( bezbarwne i kolorowe), opakowania z tworzyw sztucznych typu PET.

Dane teleadresowe:

Sołectwo Wierciszewo

Sołtys Zdzisław Gurazda

Wierciszewo 64

76-004 Sianów

tel. (094) 318-28-30

 


18. Sołectwo Stare Bielice

Lokalizacja:

Miejscowość Stare Bielice to wieś sołecka położona na Równinie Białogardzkiej w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w północno-wschodniej części gminy Biesiekierz. Wieś położona jest w odległości około 7 km na północny-wschód od Biesiekierza (siedziby władz gminy), około 5 km od Koszalina (siedziby władz powiatu) oraz około 153 km od Szczecina (siedziby władz województwa).

Rysunek 18. Położenie sołectwa

   Źródło: http://mapy.eholiday.pl

 

Charakterystyka:

Miejscowość Stare Bielice usytuowana jest na szlakach komunikacyjnych o znaczeniu powiatowym. Przez miejscowość przebiegają drogi powiatowe i drogi gminne. Najistotniejszą jest droga powiatowa nr 17431, stanowiąca obwodnicę do miejscowości nadmorskich. Sołectwo posiada połączenia komunikacji drogowej (autobusów oraz busów) z Koszalinem i Biesiekierzem.

Miejscowość zajmuje powierzchnię 1021 ha. Stare Bielice położone są w niedalekiej odległości od miasta Koszalina co sprawia, że mają charakter podmiejski.

Dominującą funkcją miejscowości Stare Bielice jest funkcja mieszkaniowa oraz usługowo-produkcyjna, w mniejszym stopniu rolnicza i turystyczna.

Na przełomie ostatnich kilku lat obserwuje się wyraźną tendencje wzrostową liczby ludności, bowiem jest to miejscowość w której podobnie jak w Nowych Bielicach rozwija się bardzo intensywnie budownictwo jednorodzinne.

Środowisko gospodarcze już teraz upatruje szansę i korzyści z inwestycji w tej miejscowości. Na przełomie ostatnich lat powstało tu wiele podmiotów gospodarczych m.in. Dealerzy samochodowi Peugeot, Ford, Mercedes i Honda, Restauracja i Motel – Czarny Tulipan, Motel TRAWA, Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAX TOM”, usługi samochodowe, prywatne praktyki lekarskie, usługi ogólnobudowlane, usługi stolarskie, przetwórstwo rolne. Obecnie jest ich zarejestrowanych ponad 160. Inwestycja w zakresie przebudowy dróg w Starych Bielicach jest jednym z czynników warunkujących dalszy rozwój firm.

W Starych Bielicach znajduje się zabytkowy neogotycki Kościół wybudowany w 1894 roku pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki. Zawieszony na wieży kościelnej dzwon, został pierwotnie odlany w 1569 roku. Na tyłach kościoła znajduje się zabytkowy cmentarz z wkopaną w ziemię gotycką kropielnicą.

W Starych Bielicach istnieje szkoła podstawowa, przy której działa klub UKS „JUDO”.

Sołectwo Nowe Bielice w ramach programu „Zintegrowana Gospodarka Wodno – Ściekowa na terenie Związku Gmin Dorzecza Parsęty” współfinansowanego z Funduszu Spójności do roku 2010 zostanie zwodociągowane i skanalizowane.

Na terenie gminy Biesiekierz nie ma składowiska odpadów. Gmina objęta jest zorganizowaną zbiórką odpadów. Odpady z miejscowości Stare Bielice wywożone są na wysypisko w Sianowie.

Stare Bielice jest objęta siecią gazową. Z gazu ziemnego przewodowego mają możliwość korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy wsi.

Dane teleadresowe:

Sołectwo Stare Bielice

Sołtys Michał Stefański

Stare Bielice 66

76-039 Biesiekierz

tel. (094) 316-34-13

 


19. Sołectwo Warnino

Lokalizacja:

Miejscowość Warnino to wieś sołecka położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w zachodniej części gminy Biesiekierz. Wieś jest położona w odległości około 7 km na zachód od Biesiekierza (siedziby władz gminy), około 19 km od Koszalina (siedziby władz powiatu) oraz około 140 km od Szczecina (siedziby władz województwa). Odległości od innych ważniejszych miejscowości i miast wynoszą: od Będzina – 19 km, od Karlina – 13 km, a od Białogardu – 15 km. Miejscowość leży w linii prostej 14 km od Sarbinowa nad Morzem Bałtyckim.

Rysunek 19. Położenie sołectwa

   Źródło: http://mapy.eholiday.pl

 

Charakterystyka:

Miejscowość Warnino usytuowana jest na szlaku komunikacyjnym o znaczeniu powiatowym. Przebiega przez nią droga powiatowa nr 0369Z relacji Kraśnik Koszaliński - Warnino - droga krajowa nr 6.

Wieś posiada połączenia komunikacji autobusowej w kierunku Świemina i Koszalina. Częstotliwość kursów jest niewystarczająca, linię obsługują głównie przewoźnicy prywatni.

Miejscowość zajmuje powierzchnię 602 ha.

Dominującą funkcją miejscowości Warnino jest funkcja rolnicza i turystyczna, w mniejszym stopniu mieszkaniowa oraz usługowo-produkcyjna. Warnino posiada duży potencjał rolniczy. Przeciętna wielkość gospodarstwa wynosi około 17 hektarów. Piękna okolica i obecne zabytki sprzyjają rozwojowi turystyki kwalifikowanej.

Naturalnym bogactwem Warnina są tereny pobliskiego (około 1 km na północ od wsi) rezerwatu florystycznego „Wierzchomińskie Bagno” o powierzchni 43,60 hektarów. Obserwuje się tutaj tworzenie torfowiska oraz stanowiska wiciokrzewu pomorskiego, a także drzew: brzóz, olch i buka. Jest to duże skupisko unikalnej roślinności bagiennej. Na terenie gminy Biesiekierz proponuje się poszerzyć ten rezerwat o tzw. „Warnie Bagno". Ponadto przy drodze do Warnina rosną dwa dęby szypułkowe o obwodzie 410 i 430 cm.

Na terenie Warnina znajduje się zespół dworsko-parkowy. Dwór pochodzi z końca XVIII wieku lub początku XIX wieku (przebudowany w XX w.) oraz znajduje się w otoczeniu 4,5-hektarowego parku krajobrazowego, założonego również na przełomie XVIII i XIX wieku. Dwór wraz z parkiem ogrodzony jest murem oddzielający zespół od zabudowań gospodarczych (m.in. gorzelni i stodoły szachulcowej). Obecnie w budynku mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, przy którym działa organizacja – Olimpiady Specjalne Polska - Sekcja Sportowa „Wicher”.

Sołectwo Nowe Bielice w ramach programu „Zintegrowana Gospodarka Wodno – Ściekowa na terenie Związku Gmin Dorzecza Parsęty” współfinansowanego z Funduszu Spójności do roku 2010 zostanie zwodociągowane i skanalizowane.

Na terenie gminy Biesiekierz nie ma składowiska odpadów. Gmina objęta jest zorganizowaną zbiórką odpadów. Odpady z miejscowości Warnino wywożone są na wysypisko w Karlinie.

Na terenie miejscowości Warnino istnieje sieć gazowa, do której podłączone są wszystkie gospodarstwa domowe.

Dane teleadresowe:

Sołectwo Warnino

Sołtys Andrzej Gad

Warnino19

76-039 Biesiekierz

tel. (094) 318-06-10

 


20. Sołectwo Dąbrowa

Lokalizacja:

Jedna ze starszych miejscowości w gminie Sianów, położona na Równinie Sławieńskiej, 2 km na północ od drogi krajowej nr 6, w kierunku Wiekowa. Zlokalizowana jest ona w obniżeniu terenu wzdłuż przepływającej przez centrum rzeczki. Większość zabudowy zlokalizowana po stronie zachodniej, na wyniesieniu opadającym dość stromo w kierunku wschodnim tj. kierunku rzeczki. W otoczeniu rozległe pola i pastwiska, poprzerywane kępami drzew.

Rysunek 20. Położenie sołectwa

   Źródło: http://mapy.eholiday.pl

 

Charakterystyka:

Dąbrowa obejmuje obszar 814,3 ha. Przez wieś przechodzą drogi powiatowe i gminne.

Dzięki swojemu położeniu jest bardzo dobrze skomunikowana. Liczne busy przewoźników prywatnych oraz PKS umożliwiają bezproblemowe dotarcie mieszkańców do ośrodków miejskich tj. Sianów, Koszalin czy Darłowo.

Dąbrowa jest jedną z większych miejscowości gminy Sianów pod względem struktury

zaludnienia. Zamieszkuje tu 394 osoby (stan na dzień 31.08.2009 r.).

W miejscowości zlokalizowane są liczne zabytki i pamiątki kultury. Do najważniejszych i najcenniejszych zaliczyć należy:

 • gotycki kościół św. Stanisława Kostki, wzniesiony pod koniec XIV w. Pierwotnie kościół został poświęcony Św. Wawrzyńcowi. Relikwie świętego miały znajdować się wraz z dokumentami biskupa Martina Cantha z 1507 roku w drewnianej kapsule. Pod koniec XIX wieku zostały przekazane do Muzeum w Szczecinie. Najstarszym zabytkiem ruchomym jest kamienna chrzcielnica (użytkowana dziś jako kropielnica), która może pochodzić nawet z XII w. W sąsiedztwie kościoła rosną m.in. pomnikowy dąb szypułkowy o obw. 430 cm i modrzew o obw. 330 cm,
 • cmentarz przykościelny - pochodzący z czasów budowy kościoła (ok. XIV w.) o czytelnych granicach, nieczytelnych kwaterach, częściowo zachowanych nagrobkach (z 1893 i 1849 roku). W zadrzewieniu dąb szypułkowy, pomnikowy, klony, modrzew. Zachowane kamienne schody i brukowana alejka na plac przykościelny,
 • Cmentarz ewangelicki (przylegający od wschodu do cmentarza przykościelnego) o czytelnych granicach - zachowany mur ogrodzeniowy z naturalnego kamienia, nieczytelnych kwaterach i licznie zachowanych fragmentach nagrobków, kojców metalowych z lat 30-tych XX wieku. W zadrzewieniu bogato zachowanym aleja grabowa, dęby szypułkowe, buk czerwony, jodła,
 • Młyn - istniał w Dąbrowie najprawdopodobniej już od XIV wieku. Stary młyn obsługiwał mieszkańców Dąbrowy, Wiekowa i Grabowa. Istniejący budynek młyna został wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku. Obecnie stanowi własność prywatną,
 • Cegielnia - została wzniesiona w XIX wieku, przez ówczesnego właściciela dóbr ziemskich w Dąbrowie. Znajdowała się na zachód od zabudowań wsi i funkcjonowała do końca XIX wieku. Większość czynności wykonywano ręcznie. Wypalane cegły były eksportowane do wielu miejscowości w Niemczech. W 1945 roku zniszczyły je wojska radzieckie.

 

Na terenie Dąbrowy zarejestrowanych jest 15 prywatnych podmiotów gospodarczych, obejmujących branże tj.: transport ciężarowy, usługi remontowo – budowlane, handel, usługi ekonomiczno – księgowe, reklamę i marketing, ślusarstwo, cukiernictwo, stolarstwo oraz gastronomię.

Większość obszaru miejscowości Dąbrowa posiada sieć wodociągową. Stan sieci jest zadawalający. Mieszkańcy nie podłączeni do sieci wodociągowej mają własne ujęcia wody.

Wieś nie jest skanalizowana. Duża liczba domostw posiada zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie. Niestety ich stan nie jest zadawalający. Liczne zbiorniki, wybudowane kilkadziesiąt lat temu są już nieszczelne co może doprowadzić do katastrofy ekologicznej.

Na terenie Dąbrowy nie ma sieci gazowej. W gospodarstwach domowych wykorzystywany jest gaz ciekły w butlach, którego dystrybucję prowadzą liczne punkty zlokalizowane na terenie Gminy Sianów oraz pobliskiego miasta grodzkiego Koszalin.

Na terenie miejscowości funkcjonuje system zbiórki odpadów komunalnych. Każde gospodarstwo wyposażone jest w pojemniki do gromadzenia tych odpadów. W Dąbrowie istnieje także system selektywnej zbiórki odpadów (2 Gminne Punkty Odbioru Selektywnego).

Dąbrowa jest jedną z wiosek tematycznych (Wioska Zdrowego Życia) na mapie powiatu koszalińskiego. Oferuje przyjezdnym uroki wiejskiego i zdrowego życia, od prawdziwego wytwarzanego na miejscu sera i chleba po tradycyjne zabawy i warsztaty rękodzieła. W gospodarstwach edukacyjnych można spróbować wszystkiego, co wiąże się z naturalnym, wiejskim stylem życia.

Dane teleadresowe:

Sołectwo Dąbrowa

Sołtys Tomasz Tulin

Dąbrowa 28

76-004 Sianów

tel. (094) 314-93-68

kom. 606-783-031

 

  

21. Sołectwo Karnieszewice

Lokalizacja:

Wieś położona na Równinie Sławieńskiej w środkowej części gminy Sianów, na północ od drogi krajowej nr 6 Szczecin – Gdańsk, w malowniczym pagórkowatym terenie otoczona od północy i wschodu lasami, od zachodu i południa polami, pastwiskami i łąkami. Karnieszewice oddalone są 20 km od Koszalina i 7 km od Sianowa.

Rysunek 21. Położenie sołectwa

   Źródło: http://mapy.eholiday.pl

 

Charakterystyka:

Powierzchnia ewidencyjna wsi wynosi 1565,78 ha.

Z uwagi na różnorodną roślinność otaczającą wieś występują tu duże skupiska ptaków i ssaków. Do najliczniejszej grupy ssaków należą: dziki, sarny, jelenie, nietoperze oraz kuna leśna i zając szarak, a z ptaków należy wymienić: orła bielika, bociana, kuropatwę, świergotka łąkowego i drzewnego, słowika rdzawego, dzięcioła, sójki i kaczki.

Godnym szczególnej uwagi jest park leśny „Arboretum”, który znajduje się przy drodze ze wsi Karnieszewice do Wierciszewa, w pobliżu torów kolejowych w Leśnictwie Kamionka. Jego powierzchnia wynosi 4,75 ha, założony w drugiej połowie dziewiętnastego wieku. Prowadzono tu badania nad aklimatyzacją na Pomorzu amerykańskiej daglezji i jodły. Wśród drzewostanu dominują dęby, buki, świerki, sosny, choinka kanadyjska, daglezja, orzesznik pięciolistny, przeorzech i kasztanowiec jadalny. W sumie znajduje się około 100 gatunków drzew i krzewów z wielu stron świata.

Istnieje również rezerwat częściowy Jodły Karnieszewickie, położony bezpośrednio przy drodze nr 6. Został on utworzony 1978 r. na powierzchni 37,1 ha, dla ochrony lasu mieszanego z jodłą białą, poza granica jej naturalnego zasięgu. Najstarsze drzewa (w wieku 140 – 160 lat) liczą w obwodzie 100 – 300 cm oraz wznoszą się na wysokość około 35 m.

We wsi występują liczne pomnikowe drzewa – 2 grupy daglezji zielonych liczące po 2 i 7 okazów, 2 dęby szypułkowe o obwodach 570 cm (w pobliżu leśniczówki) i 440 cm (nad strumieniem), 2 jodły pospolite (260 i 240 cm), a także 2 buki zwyczajne (320 i 300 cm).

Na terenie wsi funkcjonuje świetlica wiejska z filią Biblioteki Publicznej. Przy świetlicy działa kółko teatralne, gdzie realizują swoje talenty artystyczne dzieci i młodzież.

W centrum wsi usytuowany jest kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa o konstrukcji ryglowej. Kościół wzniesiony w 1803 roku przez Martina Karstena na miejscu starego kościoła, który spłonął w 1801 roku.

Znajduje się dawny cmentarz ewangelicki założony w połowie XIX w., z aleją lipowo-grabową, gdzie w części północnej odnaleźć będziemy mogli ślady dawnych nagrobków.

W miejscowości Karnieszewice prowadzona jest działalność podmiotów gospodarczych. Mieszkańcy zajmują się rolnictwem jak i działalnością pozarolniczą. Według bazy danych ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie na terenie wsi zarejestrowanych jest 30 podmiotów gospodarczych w branży:

handlowej, usługowej i produkcyjnej, takich jak:

 • remontowo-budowlane,
 • usługi leśne,
 • stolarstwo,
 • ślusarstwo,
 • handel stacjonarny,
 • produkcja mebli,
 • dziewiarstwo i hafciarstwo,
 • transport ciężki.

 

Cały obszar Karnieszewic posiada sieć wodociągową.

Nieruchomości podłączone są do bezodpływowych zbiorników ściekowych oraz indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Na terenie miejscowości funkcjonuje system zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych. Każda nieruchomość posiada pojemniki lub worki do gromadzenia tych odpadów. Istnieje także system selektywnej zbiórki odpadów: opakowań z tworzyw sztucznych i szklanych.

Dane teleadresowe:

Sołectwo Karnieszewice

Sołtys Kazimiera Szatkowska

Karnieszewice 25/1

76-004 Sianów

tel. (094) 318-52-95

 


22. Sołectwo Szczeglino

Lokalizacja:

Szczeglino jest wsią na Równinie Sławieńskiej położoną w odległości około 13 km na wschód od Koszalina, przy drodze wojewódzkiej nr 206 łączącej Koszalin z Polanowem. Drugie (po Skibnie) pod względem wielkości sołectwo gminy Sianów. Jest usytuowana w kotlinie małego strumienia między rzeką Unieść a Polnicą.

Rysunek 22. Położenie sołectwa

   Źródło: http://mapy.eholiday.pl

 

Charakterystyka:

Obręb wsi jest utworzony przez falisty krajobraz pagórkowaty, wznoszący się w niektórych miejscach z 40 do ponad 75 m n.p.m. Szczeglino sąsiaduje z miejscowościami: Maszkowo, Węgorzewo Koszalińskie, Szczeglino Nowe, Mokre. Zajmuje powierzchnię 516,85 ha.

Elementami wyróżniającymi Szczeglino z pośród innych miejscowości Gminy Sianów są liczne torfowiska (fascynujący twór przyrody, łączący w sobie dwa typy środowiska lądowego i wodnego, składającego się w dużej mierze z mchów torfowców oraz wody), źródliska (odgrywają ważną rolę w biocenozach mokradłowych, stanowią unikalne biotypy charakteryzujące się stabilnością temperatury w okresie rocznym i występowaniem specyficznych organizmów roślinnych i zwierzęcych) oraz rzadko spotykane rosiczki (podobnie jak inne rośliny owadożerne, występują na siedliskach bardzo ubogich w substancje odżywcze, a szczególnie w azot, który jest niezbędny do prawidłowego rozwoju roślin).

Szczeglino to miejscowość gdzie zlokalizowane są liczne zabytki i pamiątki kultury, Do najważniejszych i najcenniejszych zaliczyć należy:

 • kościół parafialny który został wybudowany w 1908 roku w stylu neogotyckim oraz wpisany do rejestru zabytków (25 września 1984 r.) pod numerem 1189,
 • pozostałości cmentarza ewangelickiego z XIX wieku gdzie pośród drzew zachowały się murowane podstawy pomników, zarysy mogił, metalowe płotki. Bez trudu odnaleźć można tam typowe przykłady rzeźby nagrobnej – wykonane w kształcie ściętego pnia dębowego,
 •  lapidarium (miejsce przechowywania i prezentowania zgromadzonych okazów kamieni naturalnych i kamiennych fragmentów elementów architektonicznych oraz rzeźb, nagrobków, pomników, pochodzących z zabytkowych budowli), które powstało w 2008 r. jako pierwsze w gminie Sianów.

 

Na terenie znajduje się szkoła podstawowa posiadająca salę sportową, punkt wydawania posiłków, pracownię komputerową oraz bibliotekę szkolną.

W Szczeglinie prężnie działa także Koło Gospodyń Wiejskich oraz Klub Seniora promujące wartości kulturalne wsi. W skład grup nieformalnych wchodzą głównie mieszkańcy wsi, którzy prezentują swój dorobek podczas lokalnych festynów, imprez kościelnych i społecznych.

Warunki gruntowo-wodne, brak zanieczyszczeń i klimat stwarzają na terenie Szczeglina korzystne warunki dla upraw rolniczych, gdzie głównie uprawia się grykę, łubin, żyto, owies, rośliny okopowe.

Na terenie Szczeglina zarejestrowanych jest 28 prywatnych podmiotów gospodarczych, obejmujących branże tj.: transport ciężarowy, usługi remontowo – budowlane, handel, produkcja podłoża pieczarek, elektromechanika, stolarstwo, usługi leśne, piekarnictwo, ochrona zdrowia, usługi kserograficzne, usługi ekonomiczno – księgowe, naprawa AGD, sprzątanie pomieszczeń, produkcja mebli.

Wieś jest bardzo dobrze skomunikowana (liczne autobusy linii PKS oraz prywatne busy).

Cały obszar wsi Szczeglino posiada sieć wodociągową. Stan sieci jest bardzo dobry. Mieszkańcy nie podłączeni do sieci wodociągowej mają własne ujęcia wody.

Wieś nie jest skanalizowana. Duża liczba domostw posiada zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie. Niestety ich stan nie jest zadawalający. Liczne zbiorniki, wybudowane kilkadziesiąt lat temu są już nieszczelne co może doprowadzić do katastrofy ekologicznej.

Na terenie Szczeglina nie ma sieci gazowej. W gospodarstwach domowych wykorzystywany jest gaz ciekły w butlach, którego dystrybucję prowadzą liczne punkty zlokalizowane na terenie Gminy Sianów oraz pobliskiego miasta grodzkiego Koszalin.

Na terenie Szczeglina funkcjonuje system zbiórki odpadów komunalnych. Każde gospodarstwo wyposażone jest w pojemniki do gromadzenia tych odpadów. W Szczeglinie istnieją także systemy selektywnej zbiórki odpadów (Gminny Punkt Odbioru Selektywnego – 2).

Dane teleadresowe:

Sołectwo Szczeglino

Sołtys Jan Grzybowski

Szczeglino 39

76-004 Sianów

tel. (094) 318-34-17

 


23. Sołectwo Sowno

Lokalizacja:

Sowno jest miejscowością położoną na Wysoczyźnie Polanowskiej 20 km na wschód od Koszalina i w odległości 17 km na południe od międzynarodowej drogi E-28 Berlin – Gdańsk. To niewielka wieś otoczona lasami i polami, zlokalizowana poza głównymi traktami komunikacyjnymi, na skraju 3 gmin: Sianów, Malechowo i Polanów.

Rysunek 23. Położenie sołectwa

   Źródło: http://mapy.eholiday.pl

 

Charakterystyka:

Sowno sąsiaduje z miejscowościami: Sierakowo Sławieńskie, Sowinko, Powidz, Krytno, Ratajki. Zajmuję powierzchnię 48,4 ha.

Elementami wyróżniającymi Sowno z pośród innych miejscowości gminy Sianów są liczne pomniki przyrody m.in. jesiony wyniosłe (Fraxinus exelsior) o obwodach 400 cm i 360 cm, dąb szypułkowy - ob. 425 cm, wys. 20 m oraz park krajobrazowy (założony w połowie XIX wieku na planie zbliżonym do prostokąta z aleją kasztanowców na osi głównej wsch. – zach. wiodącej do dworu. Park o kompozycji swobodnej z przewagą kasztanowców w starodrzewiu).

Sowno to miejscowość gdzie zlokalizowane są liczne zabytki i pamiątki kultury. Niestety w większości przypadków zatraciły one swój walor lub są w nienajlepszym stanie. Do najcenniejszych i najważniejszych zabytków Sowna zaliczyć należy:

 • ryglowy kościół pw. Trójcy Świętej - wzniesiony z cegły i naturalnego, polnego kamienia, został wybudowany w XIX wieku, najprawdopodobniej w miejscu wcześniejszego kościoła, wzmiankowanego w 1780 roku,
 • kamienny pomnik poświęcony poległym w czasie I wojny światowej, zlokalizowany po stronie południowej kościoła
 • kaplica usytuowana w północnej części wsi na niewielkim wyniesieniu, na niewygrodzonym placu kościelnym. Plac o nieregularnym kształcie, dawny teren cmentarza otoczony jest strodrzewiem (jesionami i dębami),
 • niewielki park dworski, założony w połowie XIX w. w stylu krajobrazowym, z drzewostanem mieszanym z przewagą kasztanowców oraz wyróżniającymi się dwoma okazałymi dębami szypułkowymi o obwodach 450 i 380 m. Dwór wzniesiony w 1934 roku, murowany, przebudowany w latach 70-tych, utracił swój pierwotny zabytkowy charakter,
 • Cmentarz leśny usytuowany na południe od wsi, otoczony lasem. Wygrodzony szpalerami świerków. Na terenie cmentarza występują liczne nagrobki, oraz  żeliwne krzyże,
 • Cmentarz rodowy malowniczo położony na wysokim wzniesieniu ujętym meandrującym strumieniem, w lesie, na południe od zabudowy wsi. Założony w latach 30-tych naszego wieku. Cmentarz rodowy rodziny Somborn, właścicieli majątku w Sownie.
 • Cmentarz wiejski ewangelicki, zlokalizowany w południowo - zachodniej części wsi, przylegający do lasu, założony na planie trójkąta, wydzielony drogami gruntowymi. Założony w II pół. XIX wieku.

 

Na terenie sołectwa znajdują się 2 gospodarstwa rolne zapisane w ewidencji podatkowej Urzędu Gminy i Miasta Sianów, w przedziale 20-30 ha.

W sołectwie Sowno zarejestrowane są zaledwie 3 podmioty gospodarcze, obejmujące branże tj. handel, usługi rolne i usługi remontowo – budowlane.

Ze względu na położenie wsi transport publiczny nie jest mocną stroną miejscowości. W trakcie roku kursują tu jedynie autobusy PKS. Ich liczba jest niewystarczająca.

Cały obszar miejscowości posiada sieć wodociągową. Stan sieci jest niezadawalający o czym świadczyć mogą częste awarie i braki w dostawie wody. Ponadto sieć rur wykonana jest z wykorzystaniem azbestu.

Wieś nie jest skanalizowana. Duża liczba domostw posiada zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie.

Na terenie wsi nie ma sieci gazowej. W gospodarstwach domowych wykorzystywany jest gaz ciekły w butlach, którego dystrybucję prowadzą liczne punkty zlokalizowane na terenie Gminy Sianów i Polanów.

Na terenie Sowna funkcjonuje system zbiórki odpadów komunalnych. Każde gospodarstwo wyposażone jest w pojemniki do gromadzenia tych odpadów lub worki. W Sownie istnieje także system selektywnej zbiórki odpadów (Gminny Punkt Odbioru Selektywnego).

Dane teleadresowe:

Sołectwo Sowno

Sołtys Joanna Podpora

Sowno 1/1

76-004 Sianów

kom. 608-112-683

 


24. Sołectwo Świemino

Lokalizacja:

Miejscowość Świemino to wieś sołecka położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w południowo-zachodniej części gminy Biesiekierz. Wraz z miejscowością Świeminko tworzy sołectwo Świemino. Wieś jest położona w odległości około 8-9 km na południowy-zachód od Biesiekierza (siedziby władz gminy), około 23 km od Koszalina (siedziby władz powiatu) oraz około 136 km od Szczecina (siedziby władz województwa). Odległości od innych ważniejszych miejscowości i miast wynoszą: od Będzina – 23 km, od Karlina – 9 km, a od Białogardu – 10 km. Miejscowość leży w linii prostej 18 km od Sarbinowa nad Morzem Bałtyckim.

Rysunek 24. Położenie sołectwa

   Źródło: http://mapy.eholiday.pl

 

Charakterystyka:

Miejscowość Świemino usytuowana jest na szlakach komunikacyjnych o znaczeniu powiatowym. Około 1,5 km na południowy-wschód od Świemina jest skrzyżowanie drogi krajowej nr 6 z drogą wojewódzką nr 166. Przez miejscowość przebiegają dwie drogi powiatowe: nr 0369Z relacji Kraśnik Koszaliński – Warnino – droga krajowa nr 6 oraz nr 0370Z relacji Świemino – Parsowo – droga krajowa nr 6.

Około 2 km na południowy-wschód od wsi płynie rzeka Radew. Ponadto w pobliżu Świemina (wzdłuż drogi do Koszalina) znajduje się aleja dębów szypułkowych obejmująca 16 drzew o obwodzie 180-620 cm – drzewa te są pomnikami przyrody. Miejscowość zajmuje powierzchnię 1.043 ha.

Dominującą funkcją miejscowości Świemino jest funkcja rolnicza i turystyczna, w mniejszym stopniu mieszkaniowa oraz usługowo-produkcyjna. Wieś posiada duży potencjał rolniczy, natomiast kompleksy leśne, tereny cenne przyrodniczo i obecność wód stwarzają doskonałe warunki do rozwoju turystyki kwalifikowanej i agroturystyki.

Na koniec 2008 roku w Świeminie było zarejestrowanych 6 podmiotów gospodarczych.

Jedynym obiektem zabytkowym o charakterze architektury sakralnej i miejsca kultu religijnego, znajdującym się na terenie miejscowości Świemino jest poniemiecki cmentarz, zlokalizowany poza wsią.

Na terenie Świemina znajduje się zespół dworski, składający się z dworu i parku. Dwór został wybudowany najprawdopodobniej około 1879 roku i dobudowany do dwóch przylegających do siebie domów wiejskich. Jest on podpiwniczony, dwukondygnacyjny, przykryty wysokim dachem dwuspadowym. W znacznym stopniu zachowała się oryginalna stolarka okienna i drzwiowa, drzwi płycinowe. Dach pokryty jest dachówką – karpiówką. We wnętrzach dworu zachowane są rozety stiukowe, a w holu piec kaflowy z XIX wieku. Przed dworem znajduje się podwórze zabudowane obiektami gospodarczymi i inwentarskimi o rodowodzie wcześniejszym niż sam dwór (1869 rok - chlewnia). Tuż za dworem rozciąga się 6-cio hektarowy park krajobrazowy z pocz. XIX wieku.

Na terenie Świemina znajduje się świetlica wiejska, w której organizowane są przedsięwzięcia kulturalne, szkolenia i spotkania mieszkańców. Służy ona przede wszystkim dzieciom i młodzieży, będąc jedynym takim miejscem we wsi, gdzie mogą one w bardzo atrakcyjny i aktywny sposób spędzić czas wolny. Ponad to w miejscowości Świemino mieści się szkoła podstawowa.

Wieś posiada połączenia komunikacji autobusowej z Koszalinem i Białogardem, choć częstotliwość kursów jest niewystarczająca dla mieszkańców.

Sołectwo Świemino w ramach programu „Zintegrowana Gospodarka Wodno – Ściekowa na terenie Związku Gmin Dorzecza Parsęty” współfinansowanego z Funduszu Spójności do roku 2010 zostanie zwodociągowane i skanalizowane.

Miejscowość Świemino jest objęta siecią gazową. Z gazu ziemnego przewodowego mają możliwość korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy wsi. Sieć przewodowego gazu ziemnego jest doprowadzana do wszystkich miejscowości gminy.

Na terenie gminy Biesiekierz nie ma składowiska odpadów. Gmina objęta jest zorganizowaną zbiórką odpadów, które z miejscowości Świemino wywożone są na wysypisko w Karlinie.

Dane teleadresowe:

Sołectwo Świemino

Sołtys Józef Ryfun

Świemino 27

76-039 Biesiekierz

tel. (094) 318-02-22

 

 

PowrótDrukuj

mielno sianow bedzino biesiekierz manowo swieszyno polanow bobolice EN DE LT UA